معرفی

مشخصات فردی

ناصر آزاد

نام - نام خانوادگی : ناصر   آزاد

پست الکترونیکی : n_azad@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت - مدیریت بازرگانی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : آزاد اسلامی - تهران جنوب

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت - مدیریت بازرگانی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : آزاد اسلامی - تهران مرکز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین الملل
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

کارشناس تحلیل سیستم ها ، مدیر تحلیل سیستم ها ، مدیر گروه آموزشی بازارگانی در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد - مدیر پزوهشی - معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

انجمن مدیریت ایرانتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

محل خدمت : دانشکده مدیریت - واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 20

سمت اجرایی در دانشگاه : معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1375

ناصر آزاد
ناصر آزاد

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت - واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^